Стандартен пакет за биологични производители

        Балкан Биосерт ООД- Рекламна Дипляна
        Балкан Биосерт ООД- Стандартни Процедури
        Балкан Биосерт ООД- Формуляр- Заявка

 

Стандартен пакет за биологични преработватели и търговци

Балкан Биосерт ООД- Рекламна Дипляна
Балкан Биосерт ООД- Стандартни Процедури
Балкан Биосерт ООД- Формуляр- Заявка

Списъци с необходими документи за контрол

        Необходими документи - растениевъдни, животновъдни
        Необходими документи - преработватели и търговци
        Необходими документи - диворастящи растения
        Необходими документи - Пчелини


1