Организационна схема на “Балкан Биосерт” ООД

Оперативна структура

      Общото събрание (ОС) е върховния орган на Дружеството и в състава му влизат всички съучредители. ОС взема решения за политиката на Дружеството, както и за планиране и разходване на бюджета.

      Оперативното ръководство на дружеството е поверено на Управител, избран от ОС. Под ръководството на управителя са двата офиса на дружеството и техния персонал.

Управител
Красимир Кунчев
тел.: +359 32 625 888
тел./факс: +359 32 625 818
e-mail: kunchev@gmail.com

Администрация
Татяна Тодорова
тел./факс: +359 32 625 818
тел.: +359 32 625 888
e-mail:office@balkanbiocert.com
   
Инспектори
Атанас Йорданов, Петър Герджилов, Димитър Колев
тел./факс: +359 32 625 818
тел.: +359 32 625 888
e-mail:office@balkanbiocert.com
   
Управител офис Македония
Валентина Колар Йовановска
тел./факс: 00389/232 39 239
e-mail:balkanbiocert@t-home.mk

Инспектор офис Македония
Бобан Димовски
тел./факс: 00389/232 39 239
e-mail:balkanbiocert@t-home.mkОргани, свързани с работата на Балкан Биосерт ООД

1. Сертификационна Комисия- независим експертен орган към Балкан Биосерт ООД. Има консултативна функция относно решенията за сертификация на оператори.
2. Комисия по Възраженията - независим експертен орган към Балкан Биосерт ООД. Разглежда и взема решения по жалбите подадени от оператори на биологична продукция.
3. Надзорен съвет- независим орган към Балкан Биосерт ООД, който изпълнява надзорна функция по отношение на цялостната дейност и използването на финансовите средства средства на Дружеството.

1